محصولات گروه – گهر مکمل شرق

کنسانتره 3/5 % مرغ گوشتی ویژه دوره پایانی‌
وزن محصول: 35 کیلوگرم

کنسانتره 3/5 % مرغ گوشتی ویژه دوره آغازین
وزن محصول: 35 کیلوگرم

پرمیکس 4% گاو شیری پر تولید‌
وزن محصول: 40 کیلوگرم

پرمیکس 4% گوساله پرواری‌
کنسانتره 4% بز پرواری‌
وزن محصول: 40 کیلوگرم

پرمیکس تلیسه و گاو خشک‌
پرمیکس فلاشینگ گوسفند و بز

کنسانتره 3/5 % مرغ گوشتی ویژه دوره رشد
وزن محصول: 35 کیلوگرم