پادکست

گهردانه شرق

بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپ

گهرکالا شرق

بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپ

گهرمکمل شرق

بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپ

گهر پروتئین ایرانیان

بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپ

گهر ماکیان ایرانیان

بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپ

گهر آبزیان شرق

بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپ

گهر سیوان شرق

بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپ

گهر اندیشان

بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپ

گهر ترابر شرق

بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپ