پادکست-گهردانه شرق

photo_2021-08-11_19-10-59

پادکست اول‌
بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپبررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ،

0:00
0:00

پادکست دوم
بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپبررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ،

0:00
0:00

پادکست سوم
بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپبررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ،

0:00
0:00