محصولات گروه

استارتر گوساله شیری‌
ویژه 7 روزگی تا پایان شیرگیری‌
وزن محصول: 40 کیلوگرم

پری استارتر
ویژه 96 ساعت اول جوجه‌های گوشتی
وزن محصول: 30 کیلوگرم

پیشدان ویژه
خوراک ویژه مرغ گوشتی 5 – 11 روزگی
وزن محصول: 50 کیلوگرم

خوراک مرغ بومی
وزن محصول: 50 کیلوگرم

خوراک ویژه شترمرغ
وزن محصول: 50 کیلوگرم

رشد 1 تخم‌گذار
وزن محصول: 50 کیلوگرم

کنسانتره گاو شیری پرتولید‌
مخصوص تولید روزانه 25 تا 32 کیلوگرم شیر
وزن محصول: 50 کیلوگرم

‌پسدان 1
ویژه جوجه‌های گوشتی از 38 روزگی تا کشتار
وزن محصول: 50 کیلوگرم

پیشدان‌
ویژه جوجه‌های گوشتی 12 تا 19 روزگی
وزن محصول: 50 کیلوگرم

خوراک ویژه بلدرچین
وزن محصول: 50 کیلوگرم

رشد 2
تخم‌گذار
وزن محصول: 50 کیلوگرم

کنسانتره میش قبل و بعد از زایش
3 هفته قبل از زایش و بعد از زایش
وزن محصول: 50 کیلوگرم

کنسانتره گوساله پرواری
وزن محصول: 50 کیلوگرم

پسدان 2
ویژه جوجه‌های گوشتی از 38 روزگی تا کشتار
وزن محصول: 50 کیلوگرم

کنسانتره تلیسه‌های آبستن و گاو شیری در اوایل دوره خشکی
وزن محصول: 50 کیلوگرم

ویژه بوقلمون
وزن محصول: 50 کیلوگرم

کنسانتره ویژه گاو شیری
وزن محصول: 50 کیلوگرم

کنسانتره گاو شیری متوسط تولید
وزن محصول: 50 کیلوگرم

استارتر بره شیری‌
از 10 روزگی تا 3 ماهگی
وزن محصول: 50 کیلوگرم

کنسانتره بره پرواری‌
بره سنگین
وزن محصول: 50 کیلوگرم

کنسانتره 3/5 % مرغ گوشتی ویژه دوره پایانی‌
وزن محصول: 35 کیلوگرم

کنسانتره 3/5 % مرغ گوشتی ویژه دوره آغازین
وزن محصول: 35 کیلوگرم

کنسانتره 4% گاو شیری پر تولید‌
وزن محصول: 40 کیلوگرم

کنسانتره 4% گوساله پرواری‌
کنسانتره 4% بز پرواری‌
وزن محصول: 40 کیلوگرم

پرمیکس تلیسه و گاو خشک‌
پرمیکس فلاشینگ گوسفند و بز

کنسانتره 3/5 % مرغ گوشتی ویژه دوره رشد
وزن محصول: 35 کیلوگرم

30 عدد تخم مرغ تازه توتک

20 عدد تخم مرغ تازه توتک

15 عدد تخم مرغ تازه توتک

9 عدد تخم مرغ تازه توتک

مرغ کامل تازه سرد – رتبه B
ویژه مصارف خانوار