محصولات گروه – گهردانه شرق

استارتر گوساله شیری‌
ویژه 7 روزگی تا پایان شیرگیری‌
وزن محصول: 40 کیلوگرم

پری استارتر
ویژه 96 ساعت اول جوجه‌های گوشتی
وزن محصول: 30 کیلوگرم

پیشدان ویژه
خوراک ویژه مرغ گوشتی 5 – 11 روزگی
وزن محصول: 50 کیلوگرم

خوراک مرغ بومی
وزن محصول: 50 کیلوگرم

خوراک ویژه شترمرغ
وزن محصول: 50 کیلوگرم

رشد 1 تخم‌گذار
وزن محصول: 50 کیلوگرم

پرمیکس گاو شیری پرتولید‌
مخصوص تولید روزانه 25 تا 32 کیلوگرم شیر

وزن محصول: 50 کیلوگرم

‌پسدان 1
ویژه جوجه‌های گوشتی از 38 روزگی تا کشتار

وزن محصول: 50 کیلوگرم

پیشدان‌
ویژه جوجه‌های گوشتی 12 تا 19 روزگی
وزن محصول: 50 کیلوگرم

خوراک ویژه بلدرچین
وزن محصول: 50 کیلوگرم

رشد 2
تخم‌گذار

وزن محصول: 50 کیلوگرم

پرمیکس میش قبل و بعد از زایش
3 هفته قبل از زایش و بعد از زایش

وزن محصول: 50 کیلوگرم

پرمیکس گوساله پرواری
وزن محصول: 50 کیلوگرم

پسدان 2
ویژه جوجه‌های گوشتی از 38 روزگی تا کشتار

وزن محصول: 50 کیلوگرم

پرمیکس تلیسه‌های آبستن و گاو شیری در اوایل دوره خشکی
وزن محصول: 50 کیلوگرم

ویژه بوقلمون
وزن محصول: 50 کیلوگرم

پرمیکس ویژه گاو شیری
وزن محصول: 50 کیلوگرم

پرمیکس گاو شیری متوسط تولید
وزن محصول: 50 کیلوگرم

استارتر بره شیری‌
از 10 روزگی تا 3 ماهگی

وزن محصول: 50 کیلوگرم

پرمیکس بره پرواری‌
بره سنگین

وزن محصول: 50 کیلوگرم