مواد قلیایی (گاز آمونیاک NH4OH، سدیم هیدروکسید NaOH، هیدروکسید کلسیم Ca(OH)2 ، مواد اسیدی  شامل:  (اسید استیک CH3COOH ؛ اسید فسفریک H3PO4 ، اسید فرمیک CH₂O₂ ؛ اسید پروپیونیک C₃H₆O₂؛ اسید سوربیک C6H8O2; هیپوکلریت سدیم ( NaClO ، عوامل کاهنده ( بی سولفیت سدیم NaHSO3؛ قندها: D-گلوکز یا D-فروکتوز) ، معرف های اکسیدکننده ( ازن O3؛ پراکسید هیدروژن H2O2) و بسیاری دیگر مانند عوامل کلر زنی، نمک ها و معرف های متفرقه. آلودگی زدایی غلات با گاز آمونیاک به عنوان روش آمونیاک شناخته می شود که در سم زدایی آفلاتوکسین و اکراتوکسین مورد توجه زیادی قرار گرفت و در چندین کشور برای رفع آلودگی غلات از آن استفاده شده است. با این حال، اثر آمونیاک بر روی نوع مایکوتوکسین متفاوت است. استفاده از آمونیاک در کاهش سمیت فومونیزین 1B  اثری مشاهده نشد.عوامل شیمیایی

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *