ویدئوکست-گهربال شرق

چهل ثانیه درکشتارگاه
در سالهای اخیرهمسو با افزایش تقاضای عموم برای گوشت سفید و به ویژه گوشت مرغ، ضرورت تولید این نوع گوشت بیش از پیش احساس می شود.