۲۵ تا ۵۰ درصد از ظرفیت برخی کارخانه‌های تولیدات کشاورزی خراسان رضوی خالی است

۲۵ تا ۵۰ درصد از ظرفیت برخی کارخانه‌های تولیدات کشاورزی خراسان رضوی خالی است

تاریخ انتشار: 6 خرداد 1402

قنبری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت :در خراسان‌رضوی‌ بالغ بر ۱۱ میلیون هکتار منابع و زمین‌های مستعد کشاورزی وجود دارد که از این میزان تنها در ۷۶۵ هزار هکتار از این اراضی کشاورزی می‌شود.
وی افزود :این در حالی است که چنین وسعتی می‌تواند تبدیل به کار و ثروت برای استان و کشور شود، به طوری که خراسان رضوی به تنهایی قادر خواهد بود تامین‌کننده غذای کل کشور شود.
وی ادامه داد :همچنین ۲۵ تا ۵۰ درصد از ظرفیت کارخانه‌های استان خالی است؛ این در حالی است که ظرفیت واقعی کارخانجات گوجه‌فرنگی استان حدود یک میلیون و کارخانجات خوراک دام ۷۰۰ هزار تن است.
به گزارش روزنامه خراسان وی ادامه داد :همچنین، ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفیت واحدهای لبنی، ۲۵ تا ۵۰ درصد ظرفیت واحدهای دامپروری و ۲ میلیون تن از ظرفیت کارخانجات آرد استان خالی است.