عوامل موثر بر وضعیت میکروبیوتای مرغ

عوامل موثر بر وضعیت میکروبیوتای مرغ

عوامل موثر بر وضعیت میکروبیوتای مرغ

شرایط پرورش و سن گله

شرایط پرورش و عوامل مرتبط با میزبان مانند سیستم تولید ، جنس، سن، نژاد و خوراک ممکن است اثرات عمیقی بر توسعه و ترکیب میکروبیوتای روده داشته باشد. با این حال نمی توان تجزیه و تحلیل درستی انجام داد زیرا در این رابطه مطالب زیادی در دسترس نیست. اثرات این شرایط بر ترکیب میکروبیوتای روده در مرغان تخمگذار متنوع است.

همبستگی بین جنس، ژنوتیپ، سن و ترکیب بدن فراوانی از تعدادی از جنس های میکروبی وجود دارد. به عنوان مثال، لاکتوباسیلوس، لاکتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم در مرغ های تخمگذار با وزن کمتر، بیشتر یافت می شود. میکروبیوتای روده از 1 تا 3 روزگی و حدود 7 روزگی به سرعت توسعه می یابد. بیشتر موجودات( فلور میکروبی) که در میکروبیوتای مرغ های بالغ یافت می شوند در حال حاضر بالغ نیستند تا چند هفته قبل از تثبیت متغیر بوده اند. بعد از 2 هفتگی  Ruminococcus and Oscillospira به طور قابل توجهی افزایش می یابد در صورتی که انتروکوکوس کاهش می یابد. در مقایسه با سن 8 تا 30 هفتگی که Bacteroidetes و Firmicutes باکتریوئیدها به وفور یافت می شوند.

ارزیابی تاثیر سن(60 – 1 هفتگی) بر روی ترکیبات میکروبیوتای روده مرغ در مرغ های تخمگذار

Priteibacteria و firmicutes و باکتریوئیدها قریب به اتفاق در تمام گروه های سنی را تشکیل می دهند. این نشان می دهد که با باکتری های گرام منفی در سنین پایین در روده نفوذ دارند( تحت سلطه خود قرار می دهند) در حالی که firmicutes بیشتر در دوره تخمگذاری برجسته می شود.

با بزرگتر شدن سن جوجه ها بدلیل یکپارچگی سیستم مخاط در اثر تغییر میکروبیوتای روده به خطر می افتد. سیستم تولید بر توسعه و ترکیب میکروبیوتای روده با فراوانی میکروبی جنس های درگیر در مسیرهای متابولیک اسیدآمینه و گلیکان در سیستم پرورش آزاد در مقایسه با مرغ های پرورش یافته در سیستم قفس بالاتر است.

فراوانی باکتریوئیدها در قفس کمتر است. در حالی که firmicutes در سیستم آزاد بیشتر است. این نشان می دهد که شرایط پرورش ترکیب میکروبیوتای روده را شکل می دهند. هدف این مطالعه تاثیر میکروبیوتا بر عملکرد رشد، صفات تولید تخم مرغ، مقاومت در برابر عوامل عفونی بیماری زا می باشد. با توجه به اینکه تولید تخم مرغ در سیستم پرورش آزاد در سطح جهانی در آینده افزایش می یابد مطالعات مقایسه ای بین سیستم های پرورش در سیستم قفس و آزاد و نقش میکروبیوتای روده بر سلامت روده مرغ باید مورد بررسی قرار گیرد. می توان فرض کرد که عوامل بیماریزا در روده به مدت طولانی پایدار خواهند شد و می توانند بر ترکیب و تنوع میکروبیوتای روده در طول دوره تولید تاثیر بگذارند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *