ترکیب میکروبیوتای روده مرغ و نقش آن در سلامتی دستگاه گوارش

ترکیب میکروبیوتای روده مرغ و نقش آن در سلامتی دستگاه گوارش

ترکیب میکروبیوتای روده مرغ و نقش آن در سلامتی دستگاه گوارش

ترکیب میکروبیوتای روده در قسمت های مختلف دستگاه گوارش مرغ های تخمگذار با توجه به بحث های فیزیولوژیکی و عملکردی متفاوت است.

عوامل موثر بر تغییرات میکروبیوتای قسمت های مختلف دستگاه گوارش: pH ، پتانسیل اکسایش، بسته های رشد فلور باکتریایی، ترشحات ضدباکتری و متابولیت های میکروبیوتا برای کاهش نفوذ میکروب ها از بخش های مختلف روده.

بخش پروگزیمال با pH پایین و به شدت عمل به اسید را انتخاب می کند و رشد عوامل بیماریزا را محدود می کنند. چینه دان بیشتر تحت تاثیر لاکتوباسیلوس ، پزدوموناس، باسیلوس انتروکوکوس و استافیلوکوک در حالی که در سکوم علاوه بر این، باکتری های دیگری مثل فاکالی باکتریوم، بیفیدوباکتریوم، کلستریدیوم و رومینوکوکوس نیز به وفور یافت می شوند. در سکوم مرغان تخمگذار بالغ، فلور باکتریایی از این طبقه

 Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria,

Deferribacteres, Fusobacteria, Verrucomicrobia, Synergistetes, and Lentisphaerae

فلور میکروبی روده طیف وسیعی از  متابولیت ها مانند ارتباط بین سلولی در منابع انرژی و سیستم ایمنی در بدن میزبان را شامل می شود.

SCFA و کاتابولیت های تریپتوفان بر میکروبیوتا تاثیر می گذارد. فلور باکتریایی قادر به تبدیل تریپتوفان به ایندول و مشتقات آن نیستند.  بسیاری از مشتقات ایندول مانند ایندول-3 استالدئید، اسید ایندولاکریلیک، ایندول -3 اسید استیک و ایندول-3 آلدئید به عنوان گیرنده آریل هیدروکربن (AHR)عمل می کند. لیگاندها و عملکردهای میزبان روده که شامل حفاظت فیزیولوژیکی از اپی تلیال و هموستاز ایمنی بدن است را تعدیل می کند.

کلستریدیا و Ruminococca وLachnospira  سکوم حاوی مکمل های مختلف ژنی هستند که در متابولیسم کربوهیدرات ها آنزیم های درگیر را رمزگذاری می کنند.

رومینوکوکوس دارای ژن غنی کشنده زایلاناز و سلولاز است در حالی که هر   Ruminococcaceae  و Lachnospiraceae هر دو گلوکوزیداز و گالاکتوزیداز تولید می کنند. اعضای رومینو و خانواده لانچوسپیراس می توانند سلولز و همی سلولز را شکافته و قند را برای میکروب و میزبان آزاد کنند. بنابراین ممکن است مواد گیاهی را نسبت به کلستریدیا بهتر تجزیه کنند،که برای تولید اسیدهای آلی به عنوان منبع انرژی میزبان استفاده می شود. تشکیل میکروبی روده و متابولیت های آن می تواند یکپارچگی اپی تلیوم روده را تغییر و بهبود عملکرد روده و مانع از دستکاری روده( تخریب و تخریش) شود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *