همکاری گهردانه شرق با شرکت ایزی بایو

همکاری شرکت ایزی بایو

همکاری گهردانه شرق با شرکت ایزی بایو از کره جنوبی در خصوص صنعت خوراک دام و طیور و بازدید آنها از کارخانه گهردانه.