بازدید روس ها از کارخانه گهردانه شرق

بازدید روس ها از کارخانه گهردانه شرق

بازدید کارشناسان روس از کارخانه گهردانه شرق که در سال 1393 انجام شد.