بازدید جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی از مجموعه گهردانه شرق

بازدید وزیر از مجموعه گهر دانه

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس حجتی از مجموعه گهر دانه شرق در تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال 1393