افتتاحیه فارم یک گهر ماکیان

طی آیینی مزرعه شماره یک مرغ مادر گوشتي شرکت گهر ماکیان با حضور سید محمد آقا میری سرپرست وزارت جهادکشاورزی، محسن زنگنه نماینده مردم شریف تربت حیدریه، زاوه و مه ولات افتتاح شد.