ویدئوکست-گهرپروتئین ایرانیان

ویدیو اول‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپبررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ،