ویدئوکست-گهرآبزیان شرق

مگا پروژه آبزیان

معرفی مگا پروژه گهر آبزیان به شرکتهای کره ای

دیران ارشد شرکتهای کره جنوبی از واحدهای تولیدی شرکتهای گهر دانه ،گهر آبزیان و گهر مکمل در منطقه ملک آباد بازدید کردند